DS

OBCHODNÍ PODMÍNKY


  • Všeobecné obchodní podmínky jednoduše a přehledně vymezují rámec naší vzájemné spolupráce. Vás - naše zákazníky nezavazují k žádnému minimálnímu odběru zboží. 

  • Jestliže s VOP bez výhrad souhlasíte, je dalším krokem pro spolupráci podepsání smlouvy. Bez podpisu smlouvy by nebylo možné obchodování na fakturu. 

  • Reklamační podmínky stručně a přehledně popisují, za jakých podmínek máte na reklamaci zboží nárok. Naleznete zde rovněž nápovědu, jak nejjednodušeji jednotlivé druhy reklamací uplatnit. 

  • Dealerské katergorie člení zákazníky dle jejich obratu. Zákazníci s vyšším obratem mají nárok na získání lepších cen.

 

Reklamační podmínky Postup reklamací

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

LAMA plus s. r. o.
se sídlem Karviná, Svatopluka Čecha 706
IČ: 465 76 568, DIČ: CZ46576568

stanoví s odkazem na ustanovení článku III rámcové kupní smlouvy
a článku IV Všeobecných obchodních podmínek tento doporučený postup
při reklamaci vad zboží a servisní opravy


1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout téhož dne po převzetí zboží od prodávajícího. V případě zaslání zboží veřejným přepravcem na smlouvou určené místo, je kupující povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do druhého dne po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokole a skutečně dodaným zbožím zadejte, prosím, novou reklamaci na www.lama.cz v menu Váš profil – Reklamace.  U tohoto zboží vyberte jako důvod reklamace možnost "chybná dodávka - nesouhlasí s dodacím listem" nebo "chybná dodávka - nesouhlasí s objednávkou" a upřesněte nesrovnalosti. Vyhledejte dle nabídky potřebné zboží a zvolte konkrétní fakturu. Vaší reklamaci přidělíme RMA číslo. Náš pracovník Vás bude kontaktovat ohledně dalšího postupu. Pokud by se tak nestalo, volejte 558 888 840.
Vady, které existovaly v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prvním krokem k úspěšné reklamaci vadného zboží je zadání reklamace na stránkách www.lama.cz v menu Váš profil – Reklamace , jež můžete provést 24 hodin denně 7 dní v týdnu. U tohoto zboží vyberte jako důvod reklamace jednu z možností "poškozené zboží" a upřesněte závady. Vyhledejte dle nabídky potřebné zboží a zvolte konkrétní fakturu. Na základě reklamace vyplněné prostřednictvím webových stránek Vám bude přiděleno RMA číslo.
Kupující je povinen zdržet se jakéhokoli dalšího užívání vadného zboží. Pokud takto neučiní, může mít tato skutečnost vliv na možnou ztrátu záruk společnosti LAMA Plus garantovaných, a to zvláště v případě, dojde-li z důvodu používání vadného zboží k poškození dalších komponentů tohoto zboží nebo jejich doplňků. Společnost LAMA Plus nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené vadným zbožím nebo za jakékoli škody vzniknuvší zákazníkovi pro porušení tohoto odstavce.

3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u společnosti LAMA Plus. Kupující zasílá reklamované zboží na vlastní náklady na adresu firmy: LAMA Plus s.r.o., Svatopluka Čecha 706, 735 06 Karviná - Nové Město spolu s RMA formulářem pro kontrolu. Zásilka i zboží musí být označeno RMA číslem. Reklamované zboží nelze zasílat prodávajícímu na dobírku. Pokud bude zboží zasláno zpět na dobírku, nebude tato zásilka přijata a taktéž  nebude přijata zásilka, jež nebude označena RMA číslem.
V případě, že zasíláte zařízení do servisu poštou nebo přepravní společností, je nejlepší použít originální obal, předejde se tak případnému poškození při přepravě. Pokud originální obal již nemáte, zařízení musíte pečlivě zabalit tak, aby odolalo i případnému pádu. To znamená krabici pečlivě vystlat měkkým materiálem, aby se zařízení v krabici vůbec nepohybovalo. Za případné poškození při přepravě nese odpovědnost odesílatel.

4.  Společnost LAMA Plus jako distributor poskytuje dealerům na spotřební zboží záruku 6 měsíců a na ostatní produkty vyjma LOGO, UPrint, All New, E-Blue, Enzatec a Team Scorpion produktů 24 měsíců. Výjimkou je záruční lhůta na zboží vycházející ze záruční lhůty poskytované výrobcem. Doba záruky se počítá od data vystavení faktury či záručního listu. Do záruční doby se nezapočítává doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení (převzetí opraveného, vyměněného zboží). Jiná záruční doba je možná pouze pokud byla výslovně sjednána v kupní smlouvě.
Na produkty LOGO, All New, E-Blue, Enzatec a Team Scorpion se vztahuje záruční lhůta 30 měsíců ode dne prodeje zboží. Reklamace těchto produktů bude vyřízena do 24 hodin.
Na produkty UPrint se vztahuje záruční lhůta 36 měsíců ode dne prodeje zboží.
Garantovaná životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje.
U reklamací TP-LINK produktů bude provedena kontrola u dodavatele dle S/N produktu. U vyřízených reklamací není podmínkou, že bude dodavatelem vyměněn produkt za nový, může se jednat o produkt po opravě.
Od 2.1.2013 poskytujeme na zboží Inoxled prodlouženou záruku a to 36 měsíců.
V případě záručních reklamací inkoustových kazet HP je nutno dbát pokynů HP, které jsou uvedeny v následující směrnici - Směrnice k zárukám pro prodejce maloformátového spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP.

5. Záruka bude realizována formou bezplatných záručních oprav. Pouze v případě, že bude závada na zboží neopravitelná, má zákazník nárok na výměnu vadného zboží za nové. Pokud není společnost LAMA Plus schopna poskytnout zákazníkovi za zboží neopravitelné zboží nové, vzniká zákazníkovi nárok na vrácení plné kupní ceny tohoto zboží, kterou společnosti LAMA Plus uhradil. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající kupujícímu na vlastní náklady.

6. Kupující je povinen doručit zboží prodávajícímu v originálním balení. Při reklamaci zboží je povinností kupujícího dodat společně se zbožím a příslušnými doklady (návody, instalační diskety, propojovací kabely, apod.) také RMA formulář a označit zásilku RMA číslem. Při nedodržení tohoto požadavku budou kupujícímu účtovány náklady za vyřízení reklamace v částce 500,- Kč. Kupující nese plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží během přepravy k prodávajícímu.

7. LAMA Plus má právo na náhradu servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši 500,- Kč bez DPH za jeden případ jestliže:
- při testování se neprojeví závada a zboží bude shledáno plně funkčním,
- záruka na zboží již uplynula,
- závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím,
V případě výše uvedených skutečností bude reklamované zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

8. Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně nebo telefonicky informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. LAMA Plus si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

9. Záruku nelze uplatnit v těchto případech:
- běžné opotřebení zboží,
- neodborný zásah do zboží,
- úmyslné či nedbalostní poškození zboží,
- použití zboží v nepřiměřených podmínkách nebo nepřiměřeným způsobem,
- připojení nevhodného proudu či napětí,
- poškození zboží živelnými či jinými přírodními faktory,
- poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží,
- pokud bylo zboží poškozeno jakkoli jinak ať již fyzicky či mechanicky a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním tohoto zboží,
- CD média u nichž nejsou prokazatelné vady na povrchu,
- na inkoustové cartridge, u nichž došlo k hmotnostnímu úbytku většímu než 10%.

10. Pokud je reklamovaným zbožím tiskové médium, je nutné s ním zaslat vzorek tisku, který ukazuje reklamovanou vadu. V případě podezření z poškození přístroje neoriginální cartridgí, je nutno doložit vyjádření servisního technika, že závada byla způsobena použitím této cartridge, jakož i poslat použitou cartridge, výtisk a znehodnocený díl zařízení.

Dealeři reklamují produkty Hewlett-Packard u svého distributora. Reklamace bude vyřízena standardně do 30 dnů.

Minolta - reklamace jsou vyřizovány přímo:
Centrální středisko MINOLTA, P. S. PRINTER SERVICE
Martinkova 7
602 00 BRNO
Další Informace a reklamační protokol naleznete na www.minolta.cz
Při reklamaci tonerů a válců Minolta je nutno doložit typ a S/N tiskárny, datum instalace tiskárny i toneru (válce).

Reklamace produktů lze uplatňovat:
OKI  - Daruma Systems, s.r.o., Barrandova 1920/7 14300 Praha,www.edaruma.cz
Jestliže chcete reklamovat tonery a válce OKI, je nutno doložit S/N tiskárny.
Brother - Brother International CZ s.r.o. Veveří 102 616 00 Brno, www.brother.cz
Genius - FIXIT, rma.fixit-service.com
Canon, Brother, Samsung - Český servis, www.ceskyservis.cz

11. Postup při reklamaci zjištěné při převzetí zásilky od společnosti DPD.
11.1. Příjemce zásilky je povinen si zásilku při převzetí řádně prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u dopravce (DPD).
11.2. O rozsahu poškození nebo částečné ztráty musí být ihned sepsán se společností DPD zápis o škodě. Je povinností oprávněné osoby dopravce (řidiče DPD) s příjemcem zásilky a svědkem zápis o škodě sepsat. Správnost vyplnění zápisu o škodě může mít rozhodující vliv při konečném řešení reklamace. Kopii zápisu o škodě je nutné zaslat faxem, e-mailem nebo poštou na adresu společnosti LAMA Plus.
11.3. Není - li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je odesílatel, popř. jeho jménem příjemce zásilky povinen oznámit dopravci (DPD) vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.
11.4. Na základě tohoto oznámení bude zápis o škodě sepsán oprávněnou osobou dopravce (řidičem DPD) dodatečně. Příjemce je povinen umožnit této osobě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčila o rozsahu škody. Kopii zápisu o škodě je nutné zaslat faxem, e-mailem nebo poštou na adresu společnosti LAMA Plus.
11.5. Reklamaci uplatňuje u dopravce (DPD) LAMA Plus.


Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle Obchodního zákoníku,§ 422 až 441.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce s platností od 1.5.2004. Vyhrazujeme si právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Poslední aktualizace 9.1.2013.

 
 

NÁPOVĚDA

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u LAMA Plus.


Reklamace dodávky Reklamace poškozeného zboží Reklamace objednávky Zápis o škodě - DPD Reklamační řád


REKLAMACE DODÁVKY

chybná dodávka - nesouhlasí s dodacím listem - zaměněno zboží ve skladě

ODDĚLENÍ EXPEDICE

Pracovní doba
Pondělí - pátek
8:00 - 18:00
Kontakty
Vedoucí
Szabóová Miluše 558 888 840
Zástupce vedoucí
Vařechová Blanka 558 888 840
 
 


REKLAMACE - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ

poškozené zboží - zboží vykazující vadu (viz nabídka vad) 

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

Pracovní doba
Pondělí - pátek
8:00 - 16:00
Kontakty
Manager reklamací
Čermáková Eliška 558 888 844

 
 

REKLAMACE OBJEDNÁVKY

Faktura zboží nesouhlasí s objednaným množstvím a druhem zboží, nesrovnalosti v ceně nebo splatnosti faktury 

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ - ZODPOVĚDNÝ PRODEJCE

Pracovní doba
Pondělí - pátek
8:00 - 18:00
Kontakty
Vedoucí oddělení
Balonová Barbora 558 888 801

 
 

ZÁPIS O ŠKODĚ - DPD

Zjistili jste při převzetí zásilky, že je na povrchu obalu zásilky znatelné poškození, popř. jsou zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky? Tato poškození a ztráty musíte reklamovat u dopravce (DPD). O rozsahu poškození nebo částečné ztráty musí být ihned sepsán zápis o škodě. Kopii zápisu o škodě je nutné zaslat faxem, e-mailem nebo poštou na adresu společnosti LAMA Plus. Reklamaci uplatňuje u dopravce (DPD) LAMA Plus.

Zápis o škodě - protokol


 
 

RMA ČÍSLO

RMA číslo je identifikační číslo, které je přiděleno každé nové reklamaci. Pod tímto číslem můžete sledovat průběh a stav celého reklamačního procesu. RMA číslo usnadňuje, zrychluje a zkvalitňuje komunikaci. 

Po přidělení RMA čísla můžete zaslat vadné zboží k reklamaci spolu s RMA formulářem. RMA číslo doporučujeme pro urychlení reklamace uvádět vždy na reklamovaném zboží a viditelně jím označit také balík. 


 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Seznamte se s podmínkami při uplatňování reklamace.

Reklamační řád