DS

OBCHODNÍ PODMÍNKY


  • Všeobecné obchodní podmínky jednoduše a přehledně vymezují rámec naší vzájemné spolupráce. Vás - naše zákazníky nezavazují k žádnému minimálnímu odběru zboží. 

  • Jestliže s VOP bez výhrad souhlasíte, je dalším krokem pro spolupráci podepsání smlouvy. Bez podpisu smlouvy by nebylo možné obchodování na fakturu. 

  • Reklamační podmínky stručně a přehledně popisují, za jakých podmínek máte na reklamaci zboží nárok. Naleznete zde rovněž nápovědu, jak nejjednodušeji jednotlivé druhy reklamací uplatnit.

  • Dealerské katergorie člení zákazníky dle jejich obratu. Zákazníci s vyšším obratem mají nárok na získání lepších cen.

Smlouva

LAMA Plus s r. o.
se sídlem Karviná, Svatopluka Čecha 706
zastoupená paní Barbarou Balonovou na základě plné moci ze dne 2.4.2007

IČ: 465 76 568
DIČ: CZ46576568
bankovní spojení: CITIBANK, a.s., účet číslo: 2501260109 / 2600

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 3191

v dalším textu smlouvy jen jako „Prodávající“
na straně jedné

a

Obchodní firma …………………………………………………………………………………….
se sídlem ……………………………………………………………………………………………...
jednající ………………………………………………………………………………………………

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: …………….., účet číslo: ……………………………………

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………….. soudem v ……………………………………………….], oddíl ……………………], vložka ………………..

nebo

Podnikatel ………………………………………………………………………………………….
bytem/místo podnikání ………………………………………………………………………………

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: ………………………………, účet číslo: ………………………………………

v dalším textu smlouvy jen jako „Kupující“
na straně druhé


Prodávající a Kupující společně dále též jako „Smluvní strany“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“, tuto

rámcovou kupní smlouvu :Článek I
Předmět smlouvy


1) Předmětem této Rámcové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží uvedené v nabídce Prodávajícího uveřejněné na jeho webových stránkách v množství a sortimentu uvedeném v objednávkách Kupujícího a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží, a to za podmínek dohodnutých v této Smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího (dále jen „VOP“) a platném ceníku Prodávajícího (dále jen „Ceník“).

2) Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za zboží kupní cenu.

Článek II
Objednávky zboží, místo a způsob dodání zboží


1) Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce Kupujícího (dále jen „Objednávka“).

2) Pro podrobnosti týkající se náležitostí Objednávky, množství, jakosti, provedení, obalů zboží a dokladů vztahujících se ke zboží platí ustanovení článku II VOP.

3) Pro podrobnosti týkající se dodání zboží a přechodu vlastnického práva ke zboží platí ustanovení článku III VOP.

Článek III
Záruka za jakost, vady zboží


1) Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve VOP.

2) Zboží má vady, bylo-li dodáno Kupujícímu:
a) jiné, než objednané množství zboží (s výjimkou uvedenou v čl. II odstavec 7 VOP),
b) zboží v jiné než objednané jakosti nebo jakosti, které nesplňuje účel, ke kterému se zboží obvykle užívá,
c) poškozené zboží a
d) jiné, než objednané zboží.

3) Pro další podrobnosti týkající se záruky za jakost a vad zboží platí ustanovení článku IV VOP.

Článek IV
Kupní cena a platební podmínky


1) Kupní cena za zboží, dále jen „Cena“, je stanovena v Ceníku.

2) Pro podrobnosti týkající se Ceny a platebních podmínek platí ustanovení článku V VOP.

Článek V
Podpora prodeje


1) Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu podporu při prodeji zboží, a to vydáváním tištěného katalogu, zasíláním aktualizovaných ceníků, dodáváním propagačních materiálů k jednotlivým druhům zboží v závislosti na prodeji zboží Kupujícím, seznamovat Kupujícího s aktuálními nabídkami zboží a jinými marketingovými akcemi Prodávajícího prostřednictvím tištěného měsíčníku, zasílám e-mailových zpráv, s jejichž zasíláním Kupující souhlasí, či uváděním příslušných informací na svých vebových stránkách.

2) Prodávající se zavazuje zřídit ve prospěch Kupujícího na dobu trvání této smlouvy Marketingový fond, jehož výše se stanoví jako 1% z hodnoty odebraného zboží bez daně z přidané hodnoty zn. Logo a Fullmark, uhrazeného řádně a včas v termínu splatnosti jednotlivých faktur, který je Kupující oprávněn použít k čerpání propagačních materiálů, stojanů, vybraných vzorků zboží, účasti v reklamních kampaních apod. Informace o aktuálním stavu marketingového fondu jsou Kupujícímu k dispozici na fakturách, dodacích listech a na serveru www.lama.cz. Kupující může prostředky marketingového fondu použít výhradně k podpoře prodeje zboží, nikoli k nákupu zboží. Není-li dohodnuto jinak, je Kupující oprávněn využít finanční prostředky z marketingového fondu za běžný rok vždy nejpozději do konce ledna následujícího roku.

3) Prodávající se zavazuje realizovat ve vztahu ke Kupujícímu Věrnostní program, který představuje zvláštní odměnu za nákupy zboží. Kupující shromažďuje v rámci realizace věrnostního programu prémiové body, které se směňují za odměny z dárkového katalogu Prodávajícího uveřejněného na jeho vebových stránkách. Prémiové body se vypočtou ve výši 0,1% z ceny odebraného zboží bez daně z přidané hodnoty uhrazené v termínu splatnosti. To neplatí pro zboží Hewlett-Packard, T- Mobile, O2, Vodafone, příp. zboží dalších výrobců, které prodávající může stanovit v rámci podrobných Pravidel věrnostního programu, jejichž aktuální znění je Kupujícímu k dispozici na www.lama.cz. Stav „bodového konta“ Kupující navyšuje též v rámci promo akcí, speciálních nabídek a dalších příležitostí k podpoře prodeje, které Prodávající průběžně vyhlašuje.

4) Sjednává se, že individuální marketingové aktivity Kupujícího podléhají schválení Prodávajícím.

Článek VI
Závěrečná ustanovení


1) Tato Smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se nebere zřetel.

2) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího (VOP) ve verzi ze dne 2.4.2007, v nichž jsou sjednány další podmínky dodávek zboží dle této smlouvy. VOP tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

3) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí VOP Prodávajícího ve verzi ze dne 2.4.2007.

4) Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před znění VOP (ust. § 273 odst. 2 ObchZ).

5) Pro práva, závazky a právní vztahy v této Smlouvě a VOP zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy České republiky.

6) Tato smlouva se sepisuje v 2 vyhotoveních, z nichž Prodávající a Kupující obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

7) Kupující prohlašuje, že se seznámil s VOP Prodávajícího ve verzi ze dne 2.4.2007 a že si je vědom, že VOP ve smyslu ust. § 273 ObchZ určují část této rámcové kupní smlouvy v těch případech, kdy na ně tato smlouva odkazuje, anebo v případech v této smlouvě zvláště neupravených.

8) Prodávající a Kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9) Smluvní strany si při podpisu této Smlouvy předaly fotokopie výpisů z obchodního rejstříku, příp. živnostenské oprávnění Kupujícího a doklady o registraci plátce daně z přidané hodnoty.


V Karviné dne...................................................................
za Prodávajícího:
(razítko, podpis)

.....................................
za Kupujícího/kupující
(razítko, podpis)